Generalforsamling 2016

Beretning 2016

Velkommen til generalforsamling i Fårvang Borger- og Håndværkerforening 2016.
 
Valg af dirigent og referant.

Efter sidste generalforsamling - stod vi i første omgang over for den udfordring at samtlige poster i bestyrelsen manglede at blive besat - altså ny formand, næstformand, sekretær og kasserer! Endnu en udfordring opstod da et tidligere medlem valgte af trække sig på dagen for vores konstituerings møde, vi måtte derfor med meget kort varsel indkalde Winnie som suppleant! Her efter fik vi konstitueret os! Det har været et år præget af mange udfordringer pga. at en masse vigtig viden går tabt, når 5 medlemmer forlader en bestyrelse på samme tid. Men vi er kommet igennem og har gennemført alle de aktiviteter som borgerforeningen har tradition for at afholde.

Revy
Første arrangement for bestyrelsen var en forrygende revy weekend - med ca. 100 tilskuere fredag og 130 lørdag - hvilket gav et overskud på rundt regnet 6000,- kr.
Revyen vil i år blive afviklet på sammen måde som tidligere, fredag aften med salg af kaffe og kage og lørdag med musik og dans. Vi syntes i bestyrelsen at koncepter som det er nu fungere rigtig godt og med god opbakning fra byens borgere.
Vi vil gerne sige tak til revyholdet for de timer de ligger i at lave en god forestilling og vi ser frem til om 14. dage igen at se, hvad i har fundet på og opsnuset at sjov episoder fra året der gik.

Sankt hans
Sankt hans festen var en stor succes med rigtig god tilslutning. Omkring 300 personer var mødt op til bål og også her blev det til et lille overskud på salg af diverse drikke, slik, pølser m.v
 
Juletræsfest
Juletræsfest blev traditionen tro afholdt i skovhuset i samarbejde med menighedsrådet - her var mødt 130 børn og en masse voksende til en rigtig hyggelig jule fest med afsluttede fakkeloptog til Brugsen. Tak til Brugsen for sponsor slik poser til børnene og tak til skovhuset for gratis lokaleleje.

Fastelavn
Fastelavns festen flyttede vi pga. pladsmangel i hallen, derudover havde vi alders opdelt tønderne, organiseret slik fordeling så alle fik en slik pose.
Slik og Tønder fik vi sponsoreret af lokale erhvervsdrivende og alt salg havde vi givet til Per Larsen - Således at arrangement endte med at gå ca. i nul. Vi har fået rigtig mange positive tilbagemeldinger for denne nye afvikling af fastelavnsfest og har derfor valgt at det afvikles på samme måde næste år. Der var 130 børn - mod sidst års ca. 80 børn.

Ud over disse 4 stor synlige arrangement laver vi selvfølgelig også en masse andre ting i af året:

Samlingstedet
Vi afviklet i 2015 - 2 luge dage på samlingsstedet - hvilket vi gør igen i år i forbindelse med Sankt Hans og Fåremarked, derudover holder vi en ekstra her i starten af foråret – til disse arrangementer vil borgerforeningen være vært ved kaffe/kage eller pølser og vand/øl

Hallen
Vi har også måtte være deltagende i at kæmpe kampen for at beholde vores halinspektør - og med fysiske underskrift indsamlinger, opråb og besøg hos borgmesteren - blev stillingen heldigvis fredet for en tid.

Projekt nærmiljø
Projekt nærmiljø har også fyldt en del i det forgangene år - og jeg syntes at Linda og Kenneth har fået rigtig godt gang i byens aktiver og har fået en masse spændende ting sat i gang! En af de helt store plusser ved dette projekt er at man har fået samlet byens forskellige institutioner, foreninger og bestyrelser i et samarbejde omkring byen som helhed - et samarbejde, som vil styrke byen som helhed og giver os mulighed for at hjælpe hinanden og bruge hinandens kompetencerne. En af de tiltag som vi som borgerforeningen har været meget involveret i er byens nye infoskærme - vi håber at skærmene vil være med til at give en bredere viden om alle de gode arrangementer, aktiviteter m.m. som der forgår i Fårvang.

By kalenderen
Vi startede året 2016 lidt skidt, da vi desværre havde glemt/overset at vi skulle lave årets bykalender - da vi opdaget dette i starten af året - var vi lidt i tvivl om løbet var kørt og folk havde fundet en anden løsning! Men heldigvis besluttede vi at trykke kalenderen - så med et par dage med meget intens arbejde med at få datoer i hus og få godkendt at sponsorerne var med igen - kom kalenderen med ca. 20 dages forsinkelse! Det viste sig at være en rigtig beslutning at trykke - for efter bare 2 dage var de først 250 stk. væk fra Brugsen! I år lover vi kalenderen er at finde i slut december.

Juleudsmykning
Juletræer - i 2015 var der juletræer i alle lygtepæle med holder.
I 2016 vil vi arbejde på en mere langsigtet løsning og kigger Gjern borgerforening lidt over skulderen.

Banko
Vi har kigge lidt på banko – da vi på genrealforsamling sidste år, berettet om et årligt underskud. Vi har flere gange i den forgangene år været i dialog med banko – omkring besparelser/ændringer m.m. Som det ser ud nu – er det månedlig underskud faldende og vi har derfor valgt at se tiden an. I forhold til tidligere sag omkring bankokassere der stjal ca. 100.000,- fra kassen tilbage i 2011 – kan jeg berettet at denne sag stadig årligt tages op i skifteretten og at vi sidste år fik lavet en afbetalings ordning med pågældende person på et månedligt beløb – en aftale som han desværre ikke har overholdt. Sagen skal igen i fogderetten i juni mdr.

Hjemmeside
Vi er meget stolte af tidligere på mdr. at kunne præsentere vores nye hjemmeside – hvor man udover at finde relevante informationer omkring borgerforeningen og dennes arbejde – også kan finde informationer omkring byens historie, skole, børnehave, foreninger, aktivitet, klubber m.m. Hjemmesiden har den første tid været meget besøgt og vi har allerede på bagrund af hjemmesiden modtaget seks henvendelser fra borgere der gerne vil give en hånd i forbindelse med arrangementer arrangeret af borgerforeningen.
 
Nye tiltag i 2016
 • Vi vil med hjemmesiden og infoskærmene i byen arbejde på at blive bedre til at inddrage og informere byens borgere omkring.
 • Vi vil i løbet af det kommende år – undersøge muligheden for at få et offentligt toilet på samlingsstedet, Samlingsstedet benyttes af rigtig mange både dagplejer, børnehave, private og til klasse arrangementer – derfor tænker vi at et toilet vil være tiltrængt.
 • Juleudsmykning – som tidligere nævnt vil vi arbejde på at få en mere langsigtet løsning i forhold til byens juleudsmykning i lygtepælene.
Vedtægter:
Ændring i vedtægter – forslag til ændring vedr. annoncering af general forsamling. Vi vil forslå at generalforsamlingen for fremtiden ikke skal annonceres i gratis aviser, men på byens infoskærme – borgerforeningens facebookside og på hjemmesiden www.faarvangby.dk

 

Referat af gereralforsamling 2016

 
Valg af dirigent og referent:
 • Dirigent: Kenneth Kristensen
 • Referent: Michelle Birch
 På valg i bestyrelsen er:
 • Winnie Madsen – Ønsker genvalg
 • Bjarne Armose (Sille) – Ønsker ikke genvalg
 • Anders Pedersen – Ønsker ikke genvalg
Opstillede er:
 • Helga Christensen 
 • Simon Svanborg Kjeldsen
Da der kun var 2 opstillede kandidater foruden Winnie der ønskede genvalg – blev disse godkendt uden afstemning.
 
Suppleanter bestyrelsen:
 • Bjarne Armose
 • Rikke Christensen
 Revisorer regnskab 2016
 • Frans Byø
 • Anders Pedersen
 Suppleant revisor
 • Hanne Holm
 • Annemette Christensen
 Blivende medlemmer af bestyrelsen: (På valg 2017)
 • Jannie Zepernick Rasmussen
 • Kent Nørgaard
 • Michelle Birch
 • Jan Henriksen
 Bestyrelsens beretning samt regnskabet blev fremlagt og godkendt – uden ydereligere kommenter.
Kontingent satserne forbliver uændret – kr. 100 pr. person – kr. 200 ,- pr. husstand.

Bestyrelsen fremlagde forslag om ændring af af vedtægterne §5 vedrørende varsling af generalforsamling – forslaget er, at ændre bekendtgørelsen af generalforsamling i husstandsomdelt gratis avis, til at bekendtgørelse via byens infoskærme og hjemmesiden samt Facebook.
Fristen for bekendtgørelse skal fortsat være 8 dage. Forslaget skal ifølge gældende vedtægter godkendes på to generalforsamlinger, før de kan træde i kraft – forslaget blev godkendt af medlemmerne på denne generalforsamling og skal igen fremlægges på næste kommende generalforsamling.

 
 
Fårvang Borger- og Håndværkerforening | 8882 Fårvang  | borger@faarvangby.dk